LOGO
MENÚ
INFORMACIÓ
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES

Prèvia definició del perfil del lloc de treball, explorem les situacions de comportament del candidat i el seu potencial que s’emmarquen en les competències que desitgem identificar.
La gestió de competències és un element clau en la gestió empresarial actualment.
Permet una fotografia complerta de les exigències del lloc de treball, augmenta les possibilitats de tenir persones que realitzaran amb èxit la seva professió, redueix clarament la inversió en persones poc adequades i permet identificar competències que es podran formar i desenvolupar.Tot això s’aconsegueix basant-nos en les competències i no només en la capacitat intel.lectual o en l’experiència professional.
Entenem per competències, el conjunt de comportaments que denoten que una persona és capaç de dur a terme, en la pràctica i amb èxit, una activitat. Integrant els seus coneixements, aptituds, habilitats, destreses i actituds en el context d’un lloc de treball.
També pot utilitzar-se l’entrevista de competències com a part del procés de selecci