LOGO
MENÚ
INFORMACIÓ
ESTUDI I DIAGNÒSTIC DEL CLIMA

Els treballadors són el factor més important de cara a l’èxit del negoci, sense la seva contribució les empreses desapareixerien. Els treballadors motivats són crucials per l’èxit de l’empresa. La gent que pensa que el seu treball té significat, serà molt més productiva, fins tot en els pitjors moments.
Una anàlisi del clima ens donarà informació sobre la motivació dels treballadors, sobre l’estat de les relacions humanes i sobre l’atmosfera de treball en l’empresa. El clima reflexa el contingut i la solidesa dels valors, normes, actituds, comportaments i sentiments més rellevants dins l’empresa.
S’han d’aconseguir bones relacions entre els treballadors creant un ambient segur i de respecte.
El clima és el conjunt de satisfaccions i/o insatisfaccions del conjunt de treballadors d’una empresa. Per tenir gent satisfeta s’hauran d’identificar els seus interessos, les seves necessitats i comunicar-s’hi amb el seu llenguatge.