LOGO
MENÚ
INFORMACIÓ
SELECCIÓ DE PERSONAL

Les empreses han de tenir les persones indicades exercint les funcions correctes i aquestes han d’estar implicades i compromeses.
Una vegada determinades les necessitats de recursos humans de l’organització i els seus vincles amb l’estratègia general de l’empresa. s’hauran de cobrir bé els llocs de treball.
Nosaltres busquem i seleccionem el candidat òptim per cada lloc dins l’empresa, partint de la descripció de necessitats i exigències que cada lloc de treball implica. Tenim sempre present la cultura de l’empresa i busquem aquell candidat que sabem que s’hi adaptarà bé.
Assumim el compromís d’encaixar les persones amb els llocs de treball que han d’ocupar.

La dotació de personal consisteix en reclutar als aspirants al lloc de treball i posteriorment seleccionar-los..
El reclutament és una funció dels recursos humans extremadament important ja que quantes més siguin el nombre de sol·licituds de candidats potencialment qualificats, més selectiva podrà ser l’organització a l’hora de contractar-los.

Una vegada aconseguits els candidats és quan pot iniciar-se el procés de selecció.

Els procediments de selecció han de donar com a resultat l’ajustament entre les capacitats dels candidats i les habilitats que requereix el lloc de treball que s’haurà d’ocupar. Així com entre la seva personalitat, motivació i interessos i el que l’empresa necessita.